osuszanie dachów Warszawa

Wycena szkody

W przypadku szkody w mieniu np. polegającej na zalaniu mieszkania/domu, powodzi, czy zalania spowodowanego ulewą w pierwszej kolejności wykonujemy dokładny spis powstałych strat.  Jeżeli jest to szkoda częściowa, tzn. o niewielkim rozmiarze, dokonujemy pomiarów zniszczonych, zalanych powierzchni oraz wyceniamy koszty naprawy mienia i przywrócenia do stanu poprzedniego, tak aby z punktu widzenia procesu dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela nie było wątpliwości.

Procesy odszkodowawcze

Po dokonaniu spisu wszystkich zniszczeń i uszkodzeń mienia, sporządzeniu zdjęć, będzie można rozpocząć sprzątanie pomieszczeń oraz osuszanie rzeczy, ścian, podług. W oczekiwanie na rzeczoznawcę ubezpieczyciela możemy spokojnie podjęcia czynności związane z uprzątnięciem wnętrza domu. Nie podjęcie tych czynności może prowadzić do powiększenia rozmiarów szkody, co następnie wpłynie na wysokość odszkodowania. Dlatego też po dokonaniu przez naszą firmę opisu uszkodzonego mienia należy niezwłocznie przystąpić do prac porządkowych.

Zaznaczyć jednak należy, iż praktyka postępowania ubezpieczycieli w zakresie możliwości uprzątnięcia wnętrz zalanych pomieszczeń przed przybyciem rzeczoznawcy jest różna. Tym samym nie u wszystkich ubezpieczycieli wymogi, co do udokumentowania zakresu szkód przed uprzątnięciem, będą identyczne. W większości przypadków panuje zgodny pogląd, iż wnętrza zalanych pomieszczeń należy uprzątnąć. My zajmiemy się tym i zawsze będziemy wiedzieć co dla danego ubezpieczyciela jest ważne.

Problem natomiast stanowi kwestia co zrobić z wyniesionym mieniem, którego nie można już uratować. W takim przypadku, przed dokonaniem uprzątnięcia, my sprawdzimy u danego ubezpieczyciela czy wyniesione z wewnątrz pomieszczeń zalane i zawilgocone należy pozostawić dla oceny rzeczoznawcy, czy też można je od razu utylizować.

Co dla Ciebie zrobimy?

Nasz technolog wykona szczegółowy opis wszystkich zniszczonych elementów po zalaniu czy powodzi oraz wykona niezbędne zdjęcia i sporządzi dokument dla ubezpieczyciela.

Dokona niezbędnych pomiarów zawilgocenia warstw więzi dachowej czy posadzki na tarasie i na tej podstawie zaproponują najlepsze rozwiązanie w konkretnym przypadku.

Możemy zaproponować unikalną technologię osuszania warstw izolacyjnych, bez konieczności przeprowadzenia prac remontowych, które narażą Was na dodatkowe koszty.

Pamiętaj!

Nasza firma wyceni rozmiary uszkodzeń budynku, posadzek, ścian oraz przedstawi kosztorys i zakres prac jam=kie trzeba wykonać aby przywrócić mienie do stanu poprzedniego.

Przy szacowaniu rozmiarów szkody pomocne będą wszelkie rachunki, paragony, karty gwarancyjne związane z rzeczami, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w danym miejscu.

Zwróć UWAGĘ!

Przy likwidacji szkody z góry nie można zakładać złej woli likwidatora szkody, rzeczoznawcy ubezpieczeniowego, to mimo tego zdarzają się przypadki braku rzetelności, pomyłek przy sporządzaniu protokołu szkody. Stąd też polecamy wyceny szkody przez nasza firmę, gdyż to ubezpieczony powinien dążyć do aktywnego uczestnictwa w procesie likwidacji szkody, a w tym przypadku my pozostaniemy stroną, aby na każdym jej etapie, kontrolować w ten sposób jej przebieg. Zatem wynik porównania spisu uszkodzeń dokonanego przez nas powinien być zgodny z danymi naniesionymi przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego. Aby nie nastąpił brak takiej zgodności my zajmujemy się wszystkim, aby nie zostały pominięte jakiekolwiek element szkody lub niewłaściwie oszacowano rozmiar wypadku ubezpieczeniowego.  Powyższa wskazówka podyktowana jest względami ostrożnościowymi.

Co jeszcze można zrobić?

Dodać również należy, iż niektóre zakłady ubezpieczeń stosują tzw. procedurę uproszczoną likwidacji szkód polegającą na likwidacji szkody bez potrzeby jej pisemnego zgłoszenia oraz przeprowadzania oględzin uszkodzonego mienia. W praktyce wypłata odszkodowania ma miejsce zaraz po zgłoszeniu szkody. Ubezpieczony w trakcie rozmowy telefonicznej opisuje zdarzenie, rozmiar szkody, a konsultant ubezpieczyciela na podstawie przekazanych informacji dokonuje wyliczenia szkody i przedstawia propozycję ugodowego zakończenia procesu rozpatrywania roszczenia poprzez wypłatę kwoty wynikającej z kosztorysowego wyliczenia szkody. W przypadku braku zgody ze strony ubezpieczonego na takie postępowanie likwidacja szkody zostaje skierowana na tor standardowej likwidacji szkody.